१५१ जनाको लागि CTEVT मा सेवाकरारमा जागिर खुल्यो।

१५१ जनाको लागि CTEVT मा सेवाकरारमा जागिर खुल्यो।

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०३०५ गते )

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌ CTEVT अन्तर्गतका कार्यालय/ शिक्षालयहरुमा अर्को निर्णय नभएसम्म हाललाई २०८० असार मसान्तसम्मको लागि प्राविधिक/प्रशिक्षण तथा प्रशासन र लेखा तर्फ व्यक्ती सेवाकरारमा लिनु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध) दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र तोकिएको दस्तुर सहित परिषद्‌ कार्यालयको वेवसाइटमा रहेको विद्युतीय माध्यमबाट तोकिएका शिक्षालय मध्ये कुनै एक शिक्षालयमा मात्र दरखास्त दिनु हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सो सम्वन्धी विस्तृत विवरण (पद न्दूततम शैक्षिक योख्यता; पाठ्यक्रम; परीक्षा प्रणाली; कार्य गर्नु पर्ने स्वान्छ तलव भत्ता तवा अन्य सुविधा बटखास्त दस्तुर आदि) परिषद्‌ कार्यालयको वेवसाइट www.ctevt.org.np मा हेर्न सकिनेछ ।

सेवाकरारमा
Job Vacancy in CTEVT

To View the Notice: CLICK HERE

१५१ जनाको लागि CTEVT मा सेवाकरारमा जागिर खुल्यो।
१५१ जनाको लागि CTEVT मा सेवाकरारमा जागिर खुल्यो।

Also, Read

Tour Operators – Definition, Types, Roles & Characteristics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here